Wie zijn we

Regioteam

Het regioteam is een vijfkoppig uitgelezen team dat werkt in opdracht van de lokale besturen, samen met de sociale partners en andere actoren in de provincie Vlaams-Brabant. Het regioteam helpt mee aan de uitvoering van acties die een antwoord bieden op de sociaaleconomische uitdagingen. Daartoe werd een ESF-project 'versterkt streekbeleid' 2016-2019 ingediend en goedgekeurd.

De Vlaamse regering besliste om dit project nog tot medio 2020 te verlengen.

Het overleg en de samenwerking gebeuren enerzijds via het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant binnen Taskforce Spitsregio Leuven en anderzijds via Toekomstforum Halle-Vilvoorde ondermeer binnen de Themawerkgroep 'werk en economie', 'mobiliteit' en 'onderwijs en ontnederlandsing'.


Taskforce Spitsregio Leuven

Binnen het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant wordt het sociaaleconomisch streekbeleid voorbereid in een Taskforce Spitsregio die permanent terugkoppelt naar het Burgemeestersoverleg, en dit als een vast agendapunt. Het nieuwe partnerschap omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie, deskundigen. Dit overleg resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren sociaaleconomisch beleid in de regio, met daaraan gekoppelde en gedragen en duidelijk opvolgbare en meetbare doelstellingen en acties.  Er is daarbij aandacht voor werk en economie op evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening, welzijn. Het doel is invloed uitoefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral gezamenlijke acties te ondernemen. Spitsregio Leuven moet ‘spitsregio’ blijven!

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

De burgemeesters van regio Halle-Vilvoorde komen al geruime tijd samen in het overlegplatforum Toekomstforum Halle-Vilvoorde om de uitvoering van gezamenlijke beleidsprioriteiten (geformuleerd in het Toekomstplan van 2014) te faciliteren. Binnen het Toekomstforum wordt een zesde Themawerkgroep Werk en Economie opgericht die zich buigt over het sociaaleconomisch streekbeleid. Ook de Themawerkgroep Mobiliteit wordt in het ‘versterkt streekbeleid’ meegenomen en dit omwille van het belang van mobiliteit voor een toekomstgericht sociaaleconomisch streekbeleid. Er is een inhoudelijk actieplan afgesproken onder het motto: Onze regio, onze toekomst. De burgemeesters van Halle-Vilvoorde zijn ambitieus en eisen een specifieke streekbenadering om de grootstedelijke problemen en andere ontwikkelingsvraagstukken het hoofd te bieden.

ERSV Vlaams-Brabant

ERSV staat voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband. Deze vzw is promotor van twee  ESF-projecten ‘Versterkt Streekbeleid’ en dit voor regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. Dus de facto een juridisch vehikel voor de werking van Taskforce Spitsregio Leuven en Toekomstforum Halle-Vilvoorde, Themawerkgroep Mobiliteit en Themawerkgroep Werk & Economie.

Samenstelling Raad van Bestuur

Samenstelling Algemene Vergadering