Taskforce Spitsregio Leuven

 

Een nieuw samenwerkingsverband met voldoende schaalgrootte, bestuurskracht en betrokkenheid

Burgemeestersoverleg Oost-Brabant

De 30 burgemeesters van Oost-Brabant besloten om op regelmatige basis te overleggen over de uitdagingen waar de regio voor staat. Tijdens dit burgemeestersoverleg bespreken de bestuurders verschillende beleidskwesties. Zo komen onder meer het mobiliteitsvraagstuk, ruimtelijke ordening, wonen én kinderopvang aan bod. De burgemeesters willen zaken die voor de ganse regio van belang zijn, gezamenlijk, en over alle partijgrenzen heen, verdedigen bij de Vlaamse en de federale overheid. Ze willen op die manier de stem van onze regio beter laten horen. Door dit overleg kunnen ook de plannen van de steden en gemeenten beter op elkaar afgestemd worden.

Interleuven werd aangeduid voor de praktische organisatie en het structureren van het burgemeestersoverleg alsook voor het inhoudelijk voorbereiden en werken aan dossiers om resultaten op het terrein te bereiken.

Missie

Het nieuwe partnerschap omvat steden en gemeenten, vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, provincie, deskundigen. Dit overleg resulteert in een gezamenlijke visie over het te voeren sociaaleconomisch beleid in de regio, met daaraan gekoppelde en gedragen en duidelijk opvolgbare en meetbare doelstellingen en acties.  Er is daarbij aandacht voor werk en economie op evenwichtige wijze en voor aanpalende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, onderwijs, ruimtelijke ordening, welzijn. Het doel is invloed uitoefenen op beleidsbepalende processen om vooruitgang te boeken ten behoeve van de regio, maar ook en vooral gezamenlijke acties te ondernemen.

Samenstelling van de Taskforce

  • Vertegenwoordigers van alle steden en gemeenten
  • Vakbonden: ACV, ABVV, ACLVB
  • Werkgeversvertegenwoordigers: VOKA, UNIZO, Boerenbond 
  • Provincie: dienst Economie
  • Deskundigen: zoals VDAB
  • Interleuven: medewerkers die BO + streekdossiers opnemen
  • Taskforce-medewerkers

De ondersteuning van de werking wordt opgenomen door ERSV Vlaams-Brabant. In het kader van het ESF-project nemen ook diverse andere partners een aantal inhoudelijke deeltaken op.

Taskforce Spitsregio Leuven is een project van verschillende partners en wordt medegefinancierd door ESF, Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap.