Ruimte voor ondernemen

Ruimte voor ondernemen

Uitdaging

Deze ruimtelijke economische aanpak zal moeten kaderen in een coherente visie op de verdere ontwikkeling in de streek, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen werken, wonen en recreatie.
Het opzet binnen dit project is een heuse ruimtelijk-economische agenda of REA, opgemaakt in overleg met alle betrokken en relevante ruimtelijk-economische partners en actoren.

 • Uitdaging specifiek: Naast de visie-ontwikkeling en de bijhorende uitvoerende processen is er de bekommernis van lokale besturen om een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemingen. Vooral de gemeenten aangrenzend aan Waals-Brabant en Limburg signaleren de nood aan intergemeentelijke samenwerking om vestigingsvoorwaarden in de regio aantrekkelijker te maken.
 • Uitdaging specifiek: Er moet meer aandacht zijn voor dorpskernen van steden en gemeenten, zeker in het buitengebied, met het oog op de kwalitatieve vernieuwing van de kernen en het ruimtelijk functioneren ervan. Het kernversterkend beleid is noodzakelijk om de uitbreiding en uitwaaiering van kernen tegen te gaan. Dit veronderstelt maatregelen voor een attractieve woonfunctie, een gedifferentieerde woningvoorraad,  economische dynamiek, voorzieningen, leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het algemeen...

 

Doelstelling

Er voor zorg dragen dat bedrijven en ondernemingen zich kunnen blijven vestigen in de regio door het aanbieden van ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden rekening houden met het breder kader van duurzame ruimtelijke ordening, mobiliteit en ecologie.

 • Doelstelling: We zorgen voor een concurrentieel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te trekken en te behouden in de regio, en kaarten deze problematiek aan bij diverse relevante overheden en instanties.
 • Doelstelling: Steden en gemeenten zetten in op het behoud en de versterking van de bestaande kern. Daarbij moet er plaats zijn voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens. Daarnaast moet er in de kernen ook ruimte zijn voor andere activiteiten zoals diensten, kantoren, bedrijven, cultuur, toerisme, horeca en wonen…

Acties Regioteam

Cluster Zuid-Oost Hageland: We startten een burgemeestersoverleg op met als resultaat een duidelijk regionaal plan voor een gevarieerd, complementair aanbod aan ruimte om te ondernemen in Zuid-Oost Hageland. 

 • Het regioteam bracht in 2016 allerlei instanties samen die ter zake een aanbod hebben om de lokale besturen te kunnen informeren.
 • In 2017 brachten we de vestigigingsvoorwaarden en flankerend beleid in kaart en maakten de positionering van de gemeenten ten aanzien van elkaar en andere regio's. Samen met onze partners werden gepaste maatregels geformuleerd.
 • Over deze maatregelen organiseerde het regioteam samen met haar partners overleg met naburige provincies en de hogere overheid.
 • Als resultaat van deze acties startte provincie Vlaams-Brabant in 2019, op vraag van het burgemeestersoverleg en het regioteam, een begeleidingsloket die ondernemingen kan ondersteunen bij hun vestiging, netwerking, advisering en een tal van andere bezigheden in Zuid-Oost Hageland.

Kernverstekende initiatieven: We willen zoveel mogelijk steden en gemeenten kennis laten maken met een concreet instrumentarium voor kernversterking.

 • UNIZO stelt alle mogelijke acties en instrumenten voor aan onze lokale besturen tijdens de Tasforce vergadering van 20 september 2016.
 • Lokale besturen ondertekenen een UNIZO-convenant kernverstekend beleid.
 • Tegen 2018 namen 15 gemeenten kernversterkende initiatieven.

Duurzame en evenwichtige ontwikkeling luchthaven: In samenwerking met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt er een clusterinitiatief en een Platform Luchthavenregio opgestart.

 •