Mobiliteit

Mobiliteit als conditio sine qua non

Uitdaging
Hoewel de indrukwekkende transportbundels – kanaal, spoorlijnen en TGV, snelwegen en
gewestwegen – corridors waren van economische ontwikkeling (diensten, bedrijven en
winkelcomplexen) en tewerkstelling, werd deze troef van ontsluiting de laatste decennia
alsmaar meer een bedreiging. De exponentiële toename van personenvervoer en
vrachtvervoer, gecombineerd met verdergaande verstedelijking en versnippering van de
open ruimten, zorgen in regio Leuven (vaak in samenhang met regio Halle-Vilvoorde)
voor een structureel mobiliteitsprobleem, met name: congestie, sluipverkeer,
verkeersonveiligheid en ondermaatse verkeersleefbaarheid.
Een andere en betere mobiliteit wordt dan ook de voorwaarde voor een toekomstgerichte
sociaaleconomische streekontwikkeling.

Doelstelling
Er wordt in samenwerking met de hogere overheden gelijktijdig geïnvesteerd in een
gediversifieerd openbaar vervoeraanbod, het aanmoedigen van de zogenaamde zachte
weggebruikers, het optimaliseren van de doorstroming op de ring om Brussel, het
uitwerken van een aantal slimme maatregelen (zoals dynamisch verkeersmanagement,
mobiliteitsmanagement, mobiliteitsbudget, ...).
Het is eveneens de ambitie dat dergelijke belangrijke investeringen op vlak van
infrastructuur, en meer specifiek de uitbouw van hoogwaardige netwerken voor fiets en
openbaar vervoer, ook hefbomen zijn voor een meer duurzame ruimtelijke ordening.