Mobiliteit

Mobiliteit als conditio sine qua non

Uitdaging

Hoewel de indrukwekkende transportbundels – kanaal, spoorlijnen en TGV, snelwegen en gewestwegen – corridors waren van economische ontwikkeling (diensten, bedrijven en winkelcomplexen) en tewerkstelling, werd deze troef van ontsluiting de laatste decennia alsmaar meer een bedreiging. De exponentiële toename van personenvervoer en vrachtvervoer, gecombineerd met verdergaande verstedelijking en versnippering van de open ruimten, zorgen in regio Leuven (vaak in samenhang met regio Halle-Vilvoorde)
voor een structureel mobiliteitsprobleem, met name: congestie, sluipverkeer, verkeersonveiligheid en ondermaatse verkeersleefbaarheid.
Een andere en betere mobiliteit wordt dan ook de voorwaarde voor een toekomstgerichte sociaaleconomische streekontwikkeling.

Doelstelling

Er wordt in samenwerking met de hogere overheden gelijktijdig geïnvesteerd in een gediversifieerd openbaar vervoeraanbod, het aanmoedigen van de zogenaamde zachte weggebruikers, het optimaliseren van de doorstroming op de ring om Brussel, het uitwerken van een aantal slimme maatregelen (zoals dynamisch verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement, mobiliteitsbudget, ...).

Het is eveneens de ambitie dat dergelijke belangrijke investeringen op vlak van infrastructuur, en meer specifiek de uitbouw van hoogwaardige netwerken voor fiets en openbaar vervoer, ook hefbomen zijn voor een meer duurzame ruimtelijke ordening.

Acties van het Regioteam

We formuleren adviezen aan Vlaanderen over; het moderniseren en verfraaien van kleinere haltes, het ondersteunen van de verdere uitbouw van het Gewestelijk Expressnet, het vervolledigen van de Noordelijke ring om Tienen, het realiseren van een treinhalte in Haasrode,...

We overleggen met hogere overheden en deskundigen over; Regionet Leuven, plannen van De Lijn, NMBS-vervoersplan,...

Samen met onze partners en andere actoren werken we mee aan het uitvoeren van het mobiliteitsproject Regionet Leuven.

In samenwerking met Interleuven en provincie Vlaams-Brabant organiseren we ervaringsuitwisselingen voor lokale besturen over oa het opzetten van projecten ter bestrijding van sluipverkeer, het verhogen van de (verkeers)leefbaarheid van de dorpskernen, het stimuleren van rationeel en ecologisch mobiliteitsmanagement,...​