Duurzame economische ontwikkeling

Duurzame economische ontwikkeling & vestigingsvoorwaarden

Uitdaging algemeen
In de streekpacten is een duurzame economische ontwikkeling waardoor de regio ook in
de toekomst het welvaartspeil kan behouden en de tewerkstelling kan consolideren, een
doelstelling. Deze ruimtelijke economische aanpak zal moeten kaderen in een coherente
visie op de verdere ontwikkeling in de streek, waarbij een goed evenwicht wordt
gevonden tussen werken, wonen en recreatie.
Het opzet binnen dit project is een heuse ruimtelijk-economische agenda of REA,
opgemaakt in overleg met alle betrokken en relevante ruimtelijk-economische partners
en actoren.

Doelstelling algemeen
Er voor zorg dragen dat bedrijven en ondernemingen zich kunnen blijven vestigen in
Leuven door het aanbieden van ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke
vestigingsvoorwaarden rekening houden met het breder kader van duurzame ruimtelijke
ordening, mobiliteit en ecologie.

Uitdaging specifiek 1
Naast de visie-ontwikkeling en de bijhorende uitvoerende processen is er de
bekommernis van lokale besturen om een gunstig vestigingsklimaat voor
ondernemingen. Vooral de gemeenten aangrenzend aan Waals-Brabant en Limburg
signaleren de nood aan intergemeentelijke samenwerking om vestigingsvoorwaarden in
de regio aantrekkelijker te maken.

Doelstelling specifiek 1
We zorgen voor een concurrentieel, aantrekkelijk vestigingsklimaat om bedrijven aan te
trekken en te behouden in de regio, en kaarten deze problematiek aan bij diverse
relevante overheden en instanties.

Uitdaging specifiek 2
Er moet meer aandacht zijn voor dorpskernen van steden en gemeenten, zeker in het
buitengebied, met het oog op de kwalitatieve vernieuwing van de kernen en het
ruimtelijk functioneren ervan. Het kernversterkend beleid is noodzakelijk om de
uitbreiding en uitwaaiering van kernen tegen te gaan. Dit veronderstelt maatregelen voor
een attractieve woonfunctie, een gedifferentieerde woningvoorraad, het behoud van de
economische dynamiek, het behoud van de voorzieningen, de leefbaarheid, de
bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen...

Doelstelling specifiek 2
Steden en gemeenten zetten in op het behoud en de versterking van de bestaande kern.
Daarbij moet er plaats zijn voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of
zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens. Daarnaast moet er in de
kernen ook ruimte zijn voor andere activiteiten zoals diensten, kantoren, bedrijven,
cultuur, toerisme, horeca en wonen…